رویه ارسال سفارش
رویه ارسال سفارش در زودکس به این صورت است ، که بعد از تکمیل سفارش و پرداخت سفارش ، سفارش شما در حالت تایید مجوعه قرار میگیرد.
پس از این که مجموعه سفارش شما را تایید کرد . سفارش شما در حالت آماده سازی قرار میگیرد ، که زمان آماده سازی سفارش هم مشخص شده است .
پس از اتمام زمان آماده سازی پیک زودکس سفارش شما را تحویل گرفته و سفارش شما به حالت ارسال تغییر می کند ، که می توانید حرکت پیک را تا محل آدرس دنبال کنید .
حال پس از تحویل گرفتن سفارش ، سفارش به حالت تحویل داده شده تغییر می کند .
برگشت به بالا