رویه ارسال زودکس

۱. بعد از تکمیل و پرداخت سفارش، سفارش به حالت «تایید مجموعه» درمیاد.
۲. بعد از تایید مجموعه، سفارش در حالت «آماده سازی» قرار میگیره و مدت زمان این فرایند هم مشخص میشه.
۳. بعد از اتمام آماده سازی، پیک سفارش رو تحویل می گیره. در این مرحله سفارش به حالت «ارسال» تغییر میکنه.
۴. در نهایت، بعد از تحویل گرفتن سفارش، سفارش به حالت «تحویل داده شده» تغییر می کنه.