پیش سفارش
پیش سفارش
نان تنور گلی محلی
4.3
77 نظرات
بیشتر
ارسال زودکس
45 دقیقه

نان محلی

نان محلی (۱ عددی)
نان محلی تهیه شده از آرد محلی نگار و ۱۰۰٪ سبوس دار و آرد کامل توکل به همراه سبزیجات معطر از جمله: شنبلیله،تخم گشنیز،آویشن،کنجد سیاه وسفید،گل خشت،سیاه دانه
نان محلی(۲ عددی)
نان محلی تهیه شده از آرد محلی نگار و ۱۰۰٪ سبوس دار و آرد کامل توکل به همراه سبزیجات معطر از جمله: شنبلیله،تخم گشنیز،آویشن،کنجد سیاه وسفید،گل خشت،سیاه دانه
نان محلی (۳ عددی)
نان محلی تهیه شده از آرد محلی نگار و ۱۰۰٪ سبوس دار و آرد کامل توکل به همراه سبزیجات معطر از جمله: شنبلیله،تخم گشنیز،آویشن،کنجد سیاه وسفید،گل خشت،سیاه دانه
نان محلی (۴ عددی)
نان محلی تهیه شده از آرد محلی نگار و ۱۰۰٪ سبوس دار و آرد کامل توکل به همراه سبزیجات معطر از جمله: شنبلیله،تخم گشنیز،آویشن،کنجد سیاه وسفید،گل خشت،سیاه دانه
نان محلی (۵ عددی)
نان محلی تهیه شده از آرد محلی نگار و ۱۰۰٪ سبوس دار و آرد کامل توکل به همراه سبزیجات معطر از جمله: شنبلیله،تخم گشنیز،آویشن،کنجد سیاه وسفید،گل خشت،سیاه دانه
نان محلی(۱۰ عددی)
نان محلی تهیه شده از آرد محلی نگار و ۱۰۰٪ سبوس دار و آرد کامل توکل به همراه سبزیجات معطر از جمله: شنبلیله،تخم گشنیز،آویشن،کنجد سیاه وسفید،گل خشت،سیاه دانه

آرد

آرد گندم محلی( آرد گندم نگار)
آرد گندم تهیه شده از بهترین گندم محلی نگار

نان ویژه

نان خورشیدی( ۱ عددی)
نان خورشیدی تهیه شده از آرد محلی نگار و ۱۰۰٪ سبوس دار و آرد کامل توکل به همراه سبزیجات معطر از جمله: شنبلیله،تخم گشنیز،آویشن،کنجد سیاه وسفید،گل خشت،سیاه دانه
نان خورشیدی(۲ عددی)
نان خورشیدی تهیه شده از آرد محلی نگار و ۱۰۰٪ سبوس دار و آرد کامل توکل به همراه سبزیجات معطر از جمله: شنبلیله،تخم گشنیز،آویشن،کنجد سیاه وسفید،گل خشت،سیاه دانه
نان خورشیدی (۵ عددی)
نان خورشیدی تهیه شده از آرد محلی نگار و ۱۰۰٪ سبوس دار و آرد کامل توکل به همراه سبزیجات معطر از جمله: شنبلیله،تخم گشنیز،آویشن،کنجد سیاه وسفید،گل خشت،سیاه دانه
نان چنگمالی(۱ عددی)
نان چگمالی تهیه شده از آرد محلی نگار و ۱۰۰٪ سبوس دار و آرد کامل توکل به همراه سبزیجات معطر از جمله: شنبلیله،تخم گشنیز،آویشن،کنجد سیاه وسفید،گل خشت،سیاه دانه
نان چگمالی(۲ عددی)
نان چگمالی تهیه شده از آرد محلی نگار و ۱۰۰٪ سبوس دار و آرد کامل توکل به همراه سبزیجات معطر از جمله: شنبلیله،تخم گشنیز،آویشن،کنجد سیاه وسفید،گل خشت،سیاه دانه
نان چگمالی (۵ عددی)
نان پر تخمی تهیه شده از آرد محلی نگار و ۱۰۰٪ سبوس دار و آرد کامل توکل به همراه سبزیجات معطر از جمله: شنبلیله،تخم گشنیز،آویشن،کنجد سیاه وسفید،گل خشت،سیاه دانه
نان پر تخمی(۱ عددی)
نان پرتخمی تهیه شده از آرد محلی نگار و ۱۰۰٪ سبوس دار و آرد کامل توکل به همراه سبزیجات معطر از جمله: شنبلیله،تخم گشنیز،آویشن،کنجد سیاه وسفید،گل خشت،سیاه دانه
نان پر تخمی(۲ عددی)
نان پرتخمی تهیه شده از آرد محلی نگار و ۱۰۰٪ سبوس دار و آرد کامل توکل به همراه سبزیجات معطر از جمله: شنبلیله،تخم گشنیز،آویشن،کنجد سیاه وسفید،گل خشت،سیاه دانه
نان پر تخمی (۳ عددی)
نان پر تخمی تهیه شده از آرد محلی نگار و ۱۰۰٪ سبوس دار و آرد کامل توکل به همراه سبزیجات معطر از جمله: شنبلیله،تخم گشنیز،آویشن،کنجد سیاه وسفید،گل خشت،سیاه دانه
نان پرتخمی (۴ عددی)
نان پرتخمی تهیه شده از آرد محلی نگار و ۱۰۰٪ سبوس دار و آرد کامل توکل به همراه سبزیجات معطر از جمله: شنبلیله،تخم گشنیز،آویشن،کنجد سیاه وسفید،گل خشت،سیاه دانه
نان پر تخمی(۵ عددی)
نان پرتخمی تهیه شده از آرد محلی نگار و ۱۰۰٪ سبوس دار و آرد کامل توکل به همراه سبزیجات معطر از جمله: شنبلیله،تخم گشنیز،آویشن،کنجد سیاه وسفید،گل خشت،سیاه دانه
نان پرتخمی(۱۰ عددی)
نان پرتخمی تهیه شده از آرد محلی نگار و ۱۰۰٪ سبوس دار و آرد کامل توکل به همراه سبزیجات معطر از جمله: شنبلیله،تخم گشنیز،آویشن،کنجد سیاه وسفید،گل خشت،سیاه دانه

چانه خمیر محلی

چانه خمیر محلی ۶۵۰ گرمی
چانه خمیر برای درست کردن روغن جوشی و کپو و تهیه شده از آرد محلی نگار و ۱۰۰٪ سبوس دار و آرد کامل توکل به همراه سبزیجات معطر از جمله: شنبلیله،تخم گشنیز،آویشن،کنجد سیاه وسفید،گل خشت،سیاه دانه
برگشت به بالا