فست فود آلتون
فست فود
344 نظر
4.3
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
بحرالعلوم
در حال سفارش گیری
30 دقیقه
امکان تحویل حضوری

برگر گوساله

ماشروم برگر
برگر/قارچ/خیارشور/کاهو/گوجه/سس خامه ای/نان مکدونالد
چیزبرگر
برگردست ساز/پنیرگودا/قارچ/کاهو/گوجه/خیارشور/سس خامه ای/نان مکدونالد
ساندویچ دوبل برگر
دبل برگر دست ساز/قارچ/گوجه/خیارشور/کاهو/سس خامه ای/نان مکدونالد
برگردست ساز ویژه
دبل برگر دست ساز/میکس پنیر التون/پنیرگودا/قارچ/گوجه/خیارشور/کاهو/سس خامه ای/نان مکدونالد
دوبل چیز برگر
دبل برگر دست ساز/دبل پنیرگودا/قارچ/گوجه/خیارشور/کاهو/سس خامه ای/نان مکدونالد
میکس برگر
استیک مرغ گریل شده/برگر دست ساز/پنیرگودا/قارچ/سس خامه ای/کاهو/گوجه/خیارشور/نان مکدونالد
دستکش برگر
دبل برگر/پنیرگودا/قارچ/میکس پنیر التون/کاهو/گوجه/خیارشور/نان مکدونالد
چوریتسو برگر
چوریتسو/برگر دست ساز/کاهو/گوجه/خیارشور/سس مخصوص/نان مک

برگر شتر

چیزبرگرشتر
برگرشتر/گوجه/خیارشور/سس قارج/پنبرگودا/نان مکدونالد
برگرویژه شتر
دبل برگرشتر/گوجه/خیارشور/پنیر/سس قارچ/نان مکدونالد
دستکش برگرشتر
دبل برگرشتر/گوجه/خیارشور/پنیر/سس قارچ/پنیرگودا/نان مکدونالد
میکس برگرشتر
برگرشتر/فیله مرغ گریل شده/گوجه/خیارشور/پنیرگودا/سس قارچ/نان مکدونالد
دوبل برگرشتر
دبل برگرشتر/گوجه/خیارشور/سس قارچ/نان مکدونالد
دوبل چیزبرگرشتر
دبل برگرشتر/گوجه/خیارشور/سس قارچ/پنیر گودا/نان مکدونالد
برگرشتر
برگرشتر/گوجه/خیارشور/سس قارچ/نان مکدونالد

برگر گوسفندی

برگرگوسفندی
برگرگوسفندی/گوجه/خیارشور/سس قارچ/نان مکدونالد
چیزبرگرگوسفندی
برگرگوسفندی/گوجه/خیارشور/سس قارچ/پنیرگودا/نان مک دونالد
دوبل چیز برگرگوسفندی
دبل برگرگوسفندی/گوجه/خیارشور/سس قارچ/پنیرگودا/نان مکدونالد
دوبل برگرگوسفندی
دبل برگرگوسفندی/گوجه/خیارشور/سس قارچ/نان مکدونالد
دستکش برگر گوسفندی
دبل برگرگوسفندی/گوجه/خیارشور/سس قارچ/پنیر/پنیرگودا/نان مکدونالد
برگرویژه گوسفندی
دبل برگرگوسفندی/گوجه/ خیارشور/سس قارچ/پنیر/نان مکدونالد
میکس برگر گوسفندی
برگر گوسفندی/ فیله مرغ گریل شده/گوجه/خیارشور/سس قارچ/پنیر گودا/ نان مکدونالد

پیتزا ایتالیایی

پیتزا ایتالیایی ویژه التون
گوشت رست بیف/فیله مرغ/ژامبون90%/فلفل دلمه/قارچ/میکس پنج نوع پنیر/زیتون
پیتزا ایتالیایی ات مانتر
گوست رست بیف/ادویه مخصوص/قارچ/فلفل دلمه/میکس پنیرالتون/سس مخصوص
پیتزا ایتالیایی کاراش میش
گوشت رست بیف/فیله مرغ/سس مخصوص/قارچ/فلفل دلمه/میکس پنیر التون/ذرت/زیتون
پیتزاایتالیایی تاووک مانتر
فیله مرغ/ادویه مخصوص/قارچ/فلفل دلمه/زیتون/میکس پنیر التون/سس مخصوص
پیتزا ایتالیایی پپرونی
کالباس پپرونی/فلفل دلمه/فلفل هالوپینو/سس مخصوص/میکس پنیر التون
پیتزا ایتالیایی ماشروم
قارچ/فلفل دلمه/میکس پنیر التون/سس مخصوص/کنجد/
پیتزا ایتالیایی استیک گوشت
راسته گوساله کباب شده/قارچ/فلفل دلمه/میکس پنیرالتون
پیتزا ایتالیایی چیکن میکس التون
ژامبون90%/فیله مرغ/پنیرپستو/فلفل دلمه/کنجد/میکس پنیرالتون/قارچ
پیتزا ایتالیایی هات اسپایسی
گوشت رست/پپرونی/فلفل هالوپینو/فلفل دلمه/ذرت/سس باربیکیو/میکس پنیر التون
پیتزا ایتالیایی گوشت وقارچ
گوشت چرخی/قارچ/زیتون/میکس پنیرالتون
پیتزا ایتالیایی سوپریم
ژامبون90%/گوشت چرخی/قارچ/فلفل دلمه/ذرت/میکس پنیر التون
پیتزا ایتالیایی چیکن گارلیک
فیله مرغ کبابی/قارچ/زیتون/پنیرپستو/میکس پنیر التون
پیتزا ایتالیایی چهارفصل
چهار فصل هرفصل از پیتزاها سوپریم/ماشروم/پپرونی/چیکن
پیتزا ایتالیایی کاپری
ژامبون لوله ای/گوشت چرخی/قارچ/فلفل دلمه/میکس پنیر التون
پیتزا ایتالیایی چیکن برگر
خمیرپیتزا/برگر/فیله مرغ سوخاری /سس خامه ای/کنجد/میکس پنیر التون
پیتزا ایتالیایی سیر و استیک
سس سیر/فیله کباب شده گوساله/قارچ/فلفل دلمه ای/میکس پنج نوع پنیر
پیتزا ایتالیایی استاف کراست(گوشت)
خمیرپیتزا مغردار/گوشت رست/گوشت چرخی/قارچ/کنجد/پنیرگودا/میکس پنیر التون
پیتزا ایتالیایی بوقلمون
سینه بوقلمون دودی/قارچ/فلفل دلمه/زیتون/میکس پنیر التون
پیتزا ایتالیایی استاف کراست(مخصوص)
ژامبون90%/قارچ/فلفل دلمه/خمیرپیتزا مغزدارکنجدزده/پنیر پستو/میکس پنیر التون
پیتزا استاف کراست(بوقلمون)
سینه طعم دارشده بوقلمون/قارچ/فلفل دلمه/زیتون/میکس پنیر التون/پنیرپستو/خمیر پیتزا مغزدارکنجدزده
پیتزا چهار فصل ایتالیایی
چهار تیکه از پیتزاهای:سوپریم/چیکن ماشروم/پپرونی
پیتزا ایتالیایی مخصوص
ژامبون 90 درصد مرغ/قارچ/ فلفل دلمه ای/ذرت /میکس پنج نوع پنیر/سس مخصوص
پیتزا سبزلر
کنجد/قارچ/ذرت/زیتون/نخود فرنگی/فلفل دلمه /میکس پنج نوع پنیر/سس مخصوص
استاف کراست دلخواه
به انتخاب مشتری
پیتزا شیکاگو
پیتزا میامی
پیتزا کالیفرنیا
پیتزا استیک پستو(ایتالیایی)
فیله کباب شده گوساله/قارچ/ میکس پنج نوع پنیر/سس پستو/زیتون
پیتزا ایتالیایی چیکن پستو
مرغ مزه دار شده/میکس پنیر/سس پستو/قارچ/زیتون
پیتزا ایتالیایی مکزیکی
هات داگ/کالباس پپرونی/فلفل دلمه/میکس پنج نوع پنیر/فلفل هالوپینو/سس مخصوص
پیتزا ایتالیایی دوفصل
دوفصل هریک از فصل ها به انتخاب خود مشتری

پیتزا خانواده

پیتزا خانواده چهارفصل
چهارفصل هرفصل از پیتزاها سوپریم//چیکن/ماشروم/پپرونی
پیتزا خانواده(دلخواه)
به انتخاب مشتری محترم
پیتزا خانواده مخصوص
ژامبون90%/قارچ/فلفل دلمه/ذرت/میکس پنیر التون/سس مخصوص
پیتزا خانواده استیک
گوشت کباب شده گوساله/قارچ/فلفل دلمه ای/سس مخصوص التون/میکس پنیر

پیتزا آمریکایی

پیتزا کاراش میش امریکایی
گوشت رست/فیله مرغ/سس مخصوص/قارچ/فلفل دلمه/میکس پنیرالتون/ذرت/زیتون/
پیتزا ویژه التون امریکایی
گوشت رست بیف/فیله مرغ/ژامبون90%/فلفل دلمه/قارچ/میکس پنیرالتون/زیتون
پیتزا ات مانتر آمریکایی
گوشت رست/ادویه مخصوص/قارچ/فلفل دلمه/میکس پنیر التون/سس مخصوص
پیتزا تاووک مانتر آمریکایی
فیله مرغ/ادویه مخصوص/قارچ/فلفل دلمه/میکس پنیر التون/سس مخصوص/زیتون
پیتزا پپرونی امریکایی
کالباس پپرونی/فلفل دلمه/میکس پنیر/سس مخصوص/فلفل هالوپینو
پیتزا سبز لر آمریکایی
کنجد/ قارچ ذرت/ زیتون/ فلفل دلمه/سس مخصوص/میکس پنیر التون
پیتزا ماشروم آمریکایی
قارچ/فلفل دلمه/میکس پنیر التون/سس مخصوص/کنجد
پیتزا استیک و سیر آمریکایی
سس سیر/فیله کباب شده گوساله/قارچ/میکس پنج نوع پنیر/فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص آمریکایی
ژامبون90%مرغ/قارچ/فلفل دلمه/ذرت/میکس پنیرالتون/سس مخصوص
پیتزا چیکن میکس التون امریکایی
فیله مرغ/ژامبون90%/پنیرپستو/فلفل دلمه/کنجد/میکس پنیر التون/قارچ
پیتزا سوپریم آمریکایی
ژامبون90%/گوشت چرخی/قارچ/فلفل دلمه/قارچ/ذرت/میکس پنیر التون
پیتزا هات اسپایسی آمریکایی
گوشت رست/پپرونی/فلفل هالوپینو/فلفل دلمه/ذرت/سس باربیکیو/میکس پنیر التون
پیتزا چهارفصل آمریکایی
4فصل هر فصل از پیتزاها سوپریم/ماشروم/چیکن/پپرونی
پیتزا بوقلمون آمریکایی
سینه بوقلمون دودی/قارچ/فلفل دلمه/زیتون/میکس پنیر
پیتزا کاپری آمریکایی
ژامبون لوله ای/گوشت چرخی/قارچ/زیتون/میکس پنیر التون
پیتزا چیکن گارلیک آمریکایی
فیله مرغ کبابی/قارچ/زیتون/پنیرپستو/میکس پنیر
پیتزا شیکاگو
گوشت رست بیف/دولایه خمیر مغزدار/میکس پنیر دوبل/سوسیس شکاری/سس مخصوص
پیتزا چیکن برگر
خمیر پیتزا/ برگر/فیله مرغ سوخاری/سس خامه ای/میکس پنیر /کنجد
پیتزا میامی(امریکایی)
راسته گوساله چرخ کرده/دولایه خمیر/سس پنیر/میکس پنیر التون/بوقلمون
پیتزا خورشیدی التون امریکایی
سوسیس ژاپنی/گوشت چرخی/قارچ/فلفل دلمه/میکس پنیر التون

پیتزا مینی

مینی ویژه التون
گوشت رست بیف/فیله مرغ/ژامبون 90%فلفل دلمه/قارچ/میکس پنج نوع پنیر/زیتون
مینی کاراش میش
گوشت رست بیف/فیله مرغ/سس مخصوص/قارچ/فلفل دلمه/میکس پنج نوع پنیر/ذرت/زیتون
مینی گوشت وقارچ
گوشت چرخی/قارچ/زیتون/میکس پنیر
مینی سوپریم
ژامبون90%/گوشت چرخی/قارچ/فلفل دلمه/ذرت/میکس پنج نوع پنیر/
مینی هات اسپایسی
گوشت رست بیف/پپرونی/فلفل هالوپینو/فلفل دلمه/ذرت/سس باربیکیو/میکس پنج نوع پنیر
مینی چیکن میکس التون
ژامبون90%/فیله مرغ/پنیر پستو/فلفل دلمه/کنجد/میکس پنج نوع پنیر/قارچ
مینی ماشروم
قارچ/فلفل دلمه/میکس پنج نوع پنیر/سس مخصوص/کنجد
مینی مخصوص
ژامبون90%مرغ/قارچ/فلفل دلمه/ذرت/میکس پنج نوع پنیر/سس مخصوص
مینی پپرونی
پپرونی/فلفل دلمه/میکس پنج نوع پنیر/سس مخصوص
مینی تاووک مانتر
فیله مرغ/ادویه مخصوص/قارچ/فلفل دلمه/زیتون/میکس پنچ نوع پنیر/سس مخصوص
مینی ات مانتر
گوشت رست بیف/ادویه مخصوص/قارچ/فلفل دلمه/میکس پنج نوع پنیر/سس مخصوص
مینی سبزلر
کنجد/قارچ/ذرت/زیتون/نخودفرنگی/فلفل دلمه/میکس پنج نوع پنیر/سس مخصوص
مینی هات بیکن
هات داگ پنیر/گوشت رست بیف/قارچ/فلفل دلمه/میکس پنج نوع پنیر/

سوخاری

قارچ سوخاری
20عدد قارچ سوخاری
فیله سوخاری 4تیکه
4 تیکه فیله سوخاری شده/سس مخصوص/سیب زمینی/نان/سالاد کلم
فیله سوخاری 3 تیکه
سه تیکه فیله سوخاری شده/سس مخصوص/سیب زمینی/نان/سالاد کلم
فیله سوخاری 5 تیکه
5 تیکه فیله سوخاری شده/سس مخصوص/سیب زمینی/نان/سالاد کلم
سینی سوخاری التون
8 تیکه فیله سوخاری شده/15 عدد قارچ سوخاری/سس مخصوص/سیب زمینی/نان/سالاد کلم
سینی استریپس التون
8 تیکه فیله استریپس شده/قارچ سوخاری/سیب زمینی سوخاری/سس مخصوص/نان/سالادکلم
سیب زمینی سوخاری
سیب سوخاری
چیکن پاپ کورن
تیکه های کوچک شده فیله مرغ سوخاری شده/سالاد کلم/سیب زمینی/نان/سس
چیکن استریپس 5 تیکه
5 تیکه فیله استریپس شده/سس مخصوص/سیب زمینی/نان/سالادکلم
چیکن استریپس 3 تیکه
3 تیکه فیله استریپس شده/سس مخصوص/سیب زمینی/نان/سالادکلم
چیکن استریپس 4 تیکه
4 تیکه فیله استریپس شده/سس مخصوص/سیب زمینی/نان/سالادکلم
میکس سینی
4 تکه سوخاری /4 تکه استریپس /قارچ / سیب ساده/ 2 سالاد کلم /نان بروکن/سس
فیله سوخاری پنیری
3عددفیله پنیری/سیب زمینی/سالاد کلم/ سس مخصوص/ نان بروتچن/
فیله اضافه
فیله اضافه
کتف و بال سوخاری
کتف مرغ سوخاری 2عدد/بال مرغ سوخاری 3عدد/سالاد کلم/سیب زمینی/نان/سس

ساندویچ

نان بروشن
ساندویچ سوپر هات داگ پنیری
دبل هات داگ پنیری/چیپس/سس مخصوص/نان فرانسوی/کاهو
ساندویچ سرد
ژامبون 90%/کاهو/گوجه/خیارشور/سس دست ساز آلتون/نان فرانسوی
ساندوییچ تویستر
سه تیکه فیله استریپس/چیپس/نان فرانسوی/کاهو
ساندویچ گردن
گوشت گردن/قارچ/پنیر گودا/گوجه/خیارشور/کاهو/سس خامه ای/نان فرانسوی
ساندویچ دوبل چوریتسو
چوریتسو2 عدد/کاهو/گوجه/خیارشور/سس مخصوص
هات داگ پنیری
کاهو/گوجه/خیارشور/سس سیر/نان فرانسوی
کراکف پنیری
کراکف/کاهو/گوجه/خیارشور/سس مخصوص
نان باگت اضافه
ساندویچ ویژه سراشپز
هات داگ پنیر/2عددفیله گریل شده/ژامبون90%دودی/قارچ/پنیر/کاهو/گوجه/ خیارشور/سس دست ساز التون/نان فرانسوی
ساندویچ چیزا نرمال
2تیکه فیله سوخاری/ژامبون90%/چیپس/سس مخصوص/نان فرانسوس/کاهو
ساندویچ فایواستار
چیزبرگر/2تیکه فیله سوخاری/چیپس/کاهو/ نان فرانسوی/
ساندویچ کراکف پنیری
کراکف/کاهو/گوجه/خیارشور/سس مخصوص/نان فرانسوی
ساندویچ کوکتل
کاهو/گوجه/خیارشور/سس مخصوص/کوکتل/نان
ساندویچ برگر دست ساز ویژه
ساندویچ دوبل برگر
ساندویچ دوبل چیز برگر
ساندویچ میکس برگر
دستکش برگر
ساندویچ چوریتسو برگر
ساندویچ ماشروم برگر
برگر/قارچ/خیارشور/کاهو/گوجه/سس خامه ای/نان مک دونالد
ساندویچ چیز برگر
برگر دست ساز-پنیر گودا-قارچ-کاهو-گوجه-خیارشور-سس خامه ای-نان مک دونالد
ساندویچ فیله مرغ
استیک مرغ گریل شده/پنیر گودا/قارچ/سس چیلی/کاهو-گوجه/خیارشور/نان مک دونالد
ساندویچ هات کریپسی
هات داگ پنیری/فیله استریپس/کاهو/چیپس/سس پنیر

سالادها

سالاد اندونزی
ژامبون/کلم/نخود فرنگی/شوید/گوجه گیلاسی/سس مخصوص/خیارشور/ذرت
سالاد فصل
کاهو/گوجه/خیار سبز/کلم قرمز/هویج/ذرت/زیتون
سالاد ماکارونی
ماکارونی/خیار شور/شوید/ژامبون 90%/سس مخصوص
سالاد ماکارونی با مرغ
ماکارونی/فیله مرغ کباب شده/ذرت/نخود سبز/شوید/سس مخصوص
نان سیر
سس ویژه آلتون با طعم سیر/میکس 5 نوع پنیر/خمیر پیتزا/کنجد
سالاد سزار سوخاری
فیله مرغ استریپس/کاهو/نان تست /گوجه گیلاسی/ذرت/زیتون/پنیر پارمسان/سس سزار
سالادسزار
فیله مرغ گریل شده/نان تست/کاهو/ذرت/زیتون/پنیرویژه/سس مخصوص
سالادکلم
سالادشیرین با کلم/هویج/سس
سالادسزار(رول سوخاری)
3عددفیله مرغ پنیری/کاهو/نان تست/گوجه گیلاسی/ذرت/زیتون/ پنیر مخصوص/سس ویژه

پیش غذا

سیب زمینی
سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی با قارچ و پنیر
قارچ/سیب زمینی/میکس 5 نوع پنیر/کنجد/فلفل دلمه
سیب زمینی ویژه سر آشپز
گوشت رست بیف/فیله مرغ/ژامبون 90%/فلفل دلمه/قارچ/میکس پنج نوع پنیر/زیتون
بمب سیب زمینی
سیب زمینی/گوشت رست/فیله مرغ/ژامبون پپرونی/پنیر پیتزا/سس پنیر/قارچ
سیب زمینی با قارچ وپنیر
قارچ/سیب زمینی/میکس پنیر التون/کنجد/فلفل دلمه
سیب زمینی ویژه
سیب زمینی/قارچ/ژامبون/ذرت/فلفل دلمه/میکس پنیر التون
سیب تنوری چیکن.
سیب زمینی/قارچ/فیله مرغ/زیتون/فلفل دلمه/میکس پنیر التون
مزرعه سیب زمینی
یک ظرف بزرگ سیب زمینی با سس پنیر
نان سیر
سس سیر ویژه التون/میکس6 نوع پنیر/کنجد
وایت فرایز
سیب زمینی سرخ شده/سس الفردو
پنیر اضافه

انواع سس ها

سس باربیکیو
سس پنیر
سس خردل
سس چیلی
سس سیر
سس مایونز چیلی
سس تارتار
سس سرکه نعناع
سس انار
سس کچاپ
سس مایونز
سس فرانسوی
سس انار
سس مایونز
سس پارمسان
سس بم فل
سس سرکه نعناع
سس سیر
سس باربیکیو
سس چیلی
سس فرانسه
سس کچاپ
سس تارتار
سس خردل
سس آلفردو
خامه/شیر/قارچ/کره حیوانی/سس تازه
سس پستو.
سس پستو

غذای پرسی

فیله کبابی پرس
5تیکه فیله گریل شده/کاهو/گوجه/خیارشور/چیپس/نان بروتچن
سرآشپزپرسی
هات داگ/فیله مرغ گریل شده/ژامبون تنوری/قارچ وپنیر/کاهو/گوجه/خیارشور/نان فرانسوی

چیکن استریپس

امضا آلتون(4 تا 5 نفره)

پاستا

پاستا بیف آلفردو
پنه و فیله ی گوشت/قارچ/سس الفردو/پودرپنیر/چیپس
پاستا چیکن الفردو
پنه و فیله مرغ/قارچ/سس الفردو/پودر پنیر
پاستا چیکن پستو
پنه/سینه مرغ طعم دار شده/قارچ/سس الفردو/پودرپنیر/چیپس

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی
دوغ لیوانی
نوشابه خانواده پپسی
اب معدنی کوچیک
دلستر خانواده
نوشابه قوطی سون آپ
نوشابه سون آپ خانواده
نوشابه قوطی میرندا
نوشابه قوطی میراندا
نوشابه قوطی مکس(رژیمی)
نوشابه استرانگ بر(انرژی زا)
دلستر قوطی لیمو
دلستر قوطی هلو
دوغ گاویس
اب معدنی
دلستر خانواده لیمو.
نوشابه خانواده میراندا
دلستر
لیمو/ هلو/ استوایی
نوشابه قوطی اسپرایت
استرانگ بر
نوشابه انرژی زا گازدار 250میلی لیتر
دلسترقوطی هلو
دلستر خانواده لیمو
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0919 298 6858