پیش سفارش
پیش سفارش
رستوران فیل و فلفل
3.3
86 نظرات
بیشتر
ارسال زودکس
30 دقیقه

غذای اصلی

میکس کاتی بزرگ ( تندی= کم)
کاتی رول میکس چیکن و بیف
چیکن منچورین (بدون تندی)
معروف ترین غذای چینی-هندی که شنیسل مرغ سوخاری شده و در سس مخصوص با ترکیبی از انواع سبزیجات از جمله زنجبیل تازه /پیاز /سس ها و ادویه هندی تهیه میشود.
چیکن کاتی رول (تندی = صفر)
معروف ترین ساندویچ هندی با ترکیبی از 150 گرم شنیسل کباب شده مرغ تفت داده شده در گوجه/فلفل دلمه/پیاز /چاشنی ادویه های هندی و پیچیده شده در نان پاراتای هندی.
بیف کاتی رول بزرگ ( تندی = صفر)
بیف کاتی رول بزرگ( تندی = زیاد)
بیف کاتی رول ( تندی = صفر)
میکس کاتی بزرگ( تندی=صفر)
کاتی رول میکس چیکن و بیف
میکس کاتی(تندی=زیاد)
کاتی میکس چیکن و بیف
میکس کاتی رول بزرگ( تندی =زیاد)
کاتی رول میکس بیف و چیکن
میکس کاتی رول بزرگ ( تندی= متوسط)
کاتی رول میکس بیف و چیکن
میکس کاتی ( تندی=صفر)
کاتی رول ترکیب بیف و چیکن
میکس کاتی ( تندی= کم)
کاتی رول ترکیب چیکن و بیف
میکس کاتی ( تندی= متوسط)
بیف کاتی رول ( تندی = کم)
بیف کاتی رول بزرگ ( تندی = کم )
چیکن کاتی رول (تندی= کم)
معروف ترین ساندویچ هندی با ترکیبی از 150 گرم شنیسل کباب شده مرغ تفت داده شده در گوجه/فلفل دلمه/پیاز /چاشنی ادویه های هندی و پیچیده شده در نان پاراتای هندی.
بیف کاتی رول بزرگ ( تندی = متوسط)
چیکن کاتی رول (تندی = متوسط)
معروف ترین ساندویچ هندی با ترکیبی از 150 گرم شنیسل کباب شده مرغ تفت داده شده در گوجه/فلفل دلمه/پیاز /چاشنی ادویه های هندی و پیچیده شده در نان پاراتای هندی
بیف کاتی رول ( تندی= متوسط)
بیف کاتی رول ( تندی = زیاد)
چیکن کاتی رول (تندی = زیاد)
معروف ترین ساندویچ هندی با ترکیبی از 150 گرم شنیسل کباب شده مرغ تفت داده شده در گوجه/فلفل دلمه/پیاز /چاشنی ادویه های هندی و پیچیده شده در نان پاراتای هندی
چیکن کاتی رول بزرگ (تندی=صفر)
170 گرم شنیسل مرغ که بعد از کباب شدن در سبزیجات، چاشنی و ادویه های هندی تفت و در در نان پاراتای هندی پیچیده میشود.این غذا از منطقه پنجاب هندوستان میباشد..
چیکن کاتی رول بزرگ (تندی=کم)
170 گرم شنیسل مرغ که بعد از کباب شدن در سبزیجات، چاشنی و ادویه های هندی تفت و در در نان پاراتای هندی پیچیده میشود.این غذا از منطقه پنجاب هندوستان میباشد..
چیکن کاتی رول بزرگ (تندی=متوسط)
170 گرم شنیسل مرغ که بعد از کباب شدن در سبزیجات، چاشنی و ادویه های هندی تفت و در در نان پاراتای هندی پیچیده میشود.این غذا از منطقه پنجاب هندوستان میباشد..
چیکن کاتی رول بزرگ (تندی=زیاد)
170 گرم شنیسل مرغ که بعد از کباب شدن در سبزیجات، چاشنی و ادویه های هندی تفت و در در نان پاراتای هندی پیچیده میشود.این غذا از منطقه پنجاب هندوستان میباشد..
باتر چیکن ماسالا (تندی=صفر)
از معروفترین خورشت های هندی با ترکیبی از شنیسل کباب شده مرغ، بادام هندی، بادام زمینی، کره، سبزیجات معطر و ادویه های هندی.
باتر چیکن ماسالا (کم تند)
معروفترین خورشت هندی با ترکیبی از شنیسل کباب شده مرغ، بادام هندی، بادام زمینی، کره، سبزیجات معطر و ادویه های هندی
باتر چیکن ماسالا (تندی- متوسط)
معروفترین خورشت هندی با ترکیبی از شنیسل کباب شده مرغ، بادام هندی، بادام زمینی، کره، سبزیجات معطر و ادویه های هندی
باتر چیکن ماسالا (تندی -زیاد)
معروفترین خورشت هندی با ترکیبی از شنیسل کباب شده مرغ، بادام هندی، بادام زمینی، کره، سبزیجات معطر و ادویه های هندی
پنیر باتر ماسالا (تندی-صفر)
از محبوب ترین غذاهای گیاهی هند با ترکیبی از پنیر مخصوص فیل و فلفل بادام هندی، بادام زمینی، کره، سبزیجات معطر و ادویه های هندی
پنیر باتر ماسالا (تندی-متوسط)
از محبوبترین خورشت های گیاهی هند با ترکیبی از پنیر مخصوص فیل و فلفل بادام هندی، بادام زمینی، کره، سبزیجات معطر و ادویه های هندی
پنیر باتر ماسالا (تندی-کم)
از محبوبترین خورشت های گیاهی هند با ترکیبی از پنیر مخصوص فیل و فلفل بادام هندی، بادام زمینی، کره، سبزیجات معطر و ادویه های هندی
پنیر باتر ماسالا (تندی-زیاد)
چیکن منچورین (خیلی تند)
معروف ترین غذای چینی-هندی که شنیسل مرغ سوخاری شده و در سس مخصوص با ترکیبی از انواع سبزیجات از جمله زنجبیل تازه /پیاز /سس ها و ادویه هندی تهیه میشود.
چیکن منچورین (تندی کم)
معروف ترین غذای چینی-هندی که شنیسل مرغ سوخاری شده و در سس مخصوص با ترکیبی از انواع سبزیجات از جمله زنجبیل تازه /پیاز /سس ها و ادویه هندی تهیه میشود.
چیکن منچورین (تندی متوسط)
معروف ترین غذای چینی-هندی که شنیسل مرغ سوخاری شده و در سس مخصوص با ترکیبی از انواع سبزیجات از جمله زنجبیل تازه /پیاز /سس ها و ادویه هندی تهیه میشود.
گُبی (گل کلم) منچورین (تندی= صفر)
معروف ترین غذای چینی هندی که از گلم کلم تهیه شده در سس مخصوص با ترکیبی از انواع سبزیجات از جمله زنجبیل تازه /پیاز /فلفل دلمه /سس ها و اویه هندی
گُبی (گل کلم) منچورین (تندی= کم)
معروف ترین غذای چینی هندی که از گلم کلم تهیه شده در سس مخصوص با ترکیبی از انواع سبزیجات از جمله زنجبیل تازه /پیاز /فلفل دلمه /سس ها و اویه هندی
گُبی (گل کلم) منچورین (تندی = متوسط)
معروف ترین غذای چینی هندی که از گلم کلم تهیه شده در سس مخصوص با ترکیبی از انواع سبزیجات از جمله زنجبیل تازه /پیاز /فلفل دلمه /سس ها و اویه هندی
گُبی (گل کلم) منچورین (تندی = زیاد)
معروف ترین غذای چینی هندی که از گلم کلم تهیه شده در سس مخصوص با ترکیبی از انواع سبزیجات از جمله زنجبیل تازه /پیاز /فلفل دلمه /سس ها و اویه هندی
پنیر( مخصوص) منچورین (تندی= صفر)
معروف ترین غذای چینی-هندی که پنیر مخصوص فیل و فلفل سرخ شده در سس مخصوص با ترکیبی از انواع سبزیجات از جمله زنجبیل تازه /پیاز /سس ها و ادویه هندی تهیه میشود.
پنیر (مخصوص) منچورین (تندی = کم)
معروف ترین غذای چینی-هندی که پنیر مخصوص فیل و فلفل سرخ شده و در سس مخصوص با ترکیبی از انواع سبزیجات از جمله زنجبیل تازه /پیاز /سس ها و ادویه هندی تهیه میشود.
پنیر( مخصوص) منچورین (مقدار تندی=متوسط)
معروف ترین غذای چینی-هندی که در آن پنیر مخصوص فیل و فلفل سرخ شده و در سس مخصوص با ترکیبی از انواع سبزیجات از جمله زنجبیل تازه /پیاز /سس ها و ادویه هندی تهیه میشود.
پنیر( مخصوص) منچورین (تندی = زیاد)
معروف ترین غذای چینی-هندی که در آن پنیر مخصوص فیل و فلفل سرخ شده و در سس مخصوص با ترکیبی از انواع سبزیجات از جمله زنجبیل تازه /پیاز /سس ها و ادویه هندی تهیه میشود.
نان اضافه (چاپاتی)
دو عدد نان چاپاتی هندی با قطر ۲۵.
ماشروم (قارچ) منچورین (تندی = صفر)
۳۰۰ گرم قارچ سوخاری شده که با سس مخصوص منچورین سرومیشود
ماشروم (قارچ) منچورین (تندی = کم)
۳۰۰ گرم قارچ سوخاری که با سس مخصوص منچورین سرو میشود
ماشروم (قارچ) منچورین (تندی = متوسط)
۳۰۰ گرم قارچ سوخاری شده که با سس مخصوص منچورین سرومیشود
ماشروم (قارچ) منچورین (تندی = زیاد)
۳۰۰ گرم قارچ سوخاری شده که با سس مخصوص منچورین سرومیشود
چانا ماسالا
چانا ماسالا (یا چُله ماسالا)، غذای معروف شمال هندوستان است و با نان پاراتا سرو میشود. مواد تشکیل دهنده: نخود (چانا)، ادویه های مختلف از جمله گرم ماسالا, پیاز، گوجه، گشنیز تازه، سیر، زنجبیل و موارد دیگر می‌باشد.
چیکن کاتی رول بزرگ ویژه شود
با انتخاب این گزینه به همراه چیکن کاتی رول با اندازه بزرگ انتخابی شما , سیب زمینی در رول حذف شده و مقدار مرغ بیشتر میشود .
بیف کاتی رول بزرگ ویژه شود
با انتخاب این گزینه به همراه بیف کاتی رول با اندازه بزرگ انتخابی شما , سیب زمینی در رول حذف شده و مقدار گوشت بیف بیشتر میشود .
میکس کاتی رول بزرگ ویژه شود
با انتخاب این گزینه به همراه میکس کاتی رول با اندازه بزرگ انتخابی شما , سیب زمینی در رول حذف شده و مقدار میکس مرغ و بیف بیشتر میشود .

نوشیدنی

کوکاکولا (قوطی)
کوکاکولا زیرو
اسپرایت (قوطی)
فانتا (قوطی)
دوغ خوشگوار (بطری)
آب معدنی (500 سی سی)
دلستر هی دی (استوایی)
دلستر هی دی (لیمو)
دلستر هی دی (هلو)
دلستر هی دی (مالت)

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی وجیز کوچک
سیب زمینی وجیز بزرگ
سیب زمینی ماسالا کلاسیک کوچک
سیب زمینی ماسالا کلاسیک بزرگ
پفک هندی
یک ظرف پفک هندی
برگشت به بالا
رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات: 03491090217
پیشتیبانی سفارش: 021 9101 4400 - 034 9101 4400
ساعت کاری: همه روزه 8 الی 24
زودکس، شما مشتریان عزیز رو به فروشگاه ها متصل می کنه تا راحت ترین و سریع ترین خرید آنلاین رو تجربه کنید. فقط در چند دقیقه سبد خریدتون رو از چندین مجموعه تکمیل کنید و در کمترین زمان ممکن تحویل بگیرید.
logo-samandehi enamad
تمامی لوگو ها ، عکس ها و سایر محتوا های قرار داده شده با احترام متعلق به زودکس است و امتیاز استفاده از این اطلاعات تنها برای زودکس مجاز است .