موقتا تعطیل
پیش سفارش
فالوده و بستنی گلاب
ثبت نشده
بیشتر
ارسال زودکس
45 دقیقه

فالوده کرمانی

٪25
فالوده کرمانی یک کیلویی باشیره
فالوده کرمانی با پخت درجه یک نشاسته
فالوده کرمانی نیم کیلویی باشیره
٪8
فالوده کرمانی 2 کیلویی با شیره
برگشت به بالا