فست فود کاردو
فست فود
143 نظر
4.3
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
والفجر
پیش سفارش
30 دقیقه

ساندویچ تنوری

راسکو (متوسط)
ژامبون تنوری/پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ
فرانچسکو(متوسط)
ژامبون تنوری برگر گوساله/هاتداگ پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ
راسکو(بزرگ)
ژامبون تنوری/پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ
راسکو (خیلی بزرگ)
ژامبون تنوری/پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ
چریسکو (متوسط)
ژامبون تنوری/پپرونی/پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ
چریسکو (بزرگ)
ژامبون تنوری/پپرونی /پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ
چریسکو(خیلی بزرگ)
ژامبون تنوری/پپرونی /پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ
فریسکو(متوسط)
ژامبون تنوری/هاتداگ/چیکو/پنیر میکس/گودا/چدار/ قارچ
فریسکو (خیلی بزرگ)
ژامبون تنوری/هاتداگ /چیکو /پنیر میکس/گودا/چدار/ قارچ
فراسکو(بزرگ)
(ژامبون تنوری / چیکن برگر /هاتداگ /پنیر میکس / گودا /چدار / قارچ)
فراسکو(خیلی بزرگ)
ژامبون تنوری/چیکن برگر /هاتداگ/پنیر میکس/گودا/چدارقارچ
دودی(بزرگ)
ژامبون دودی تنوری/هاتداگ پنیر/ پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ
دودی (خیلی بزرگ)
ژامبون دودی تنوری/هاتداگ پنیر /پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ
فرانتینو ( بزرگ)
ژامبون تنوری/فیله مرغ سوخاری /هاتداگ/پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ
فرانتینو (خیلی بزرگ)
(ژامبون تنوری / فیله مرغ سوخاری /هاتداگ /پنیر میکس / گودا / چدار / قارچ )
فرانچسکو (بزرگ)
ژامبون تنوری/ برگر گوساله/هاتداگ/پنیر میکس/ گودا/ چدار /قارچ
فرانچسکو(خیلی بزرگ)
ژامبون تنوری/برگر گوساله/هاتداگ/پنیر میکس/گودا/چدار/ قارچ
ویژه کاردو (بزرگ)
(ژامبون تنوری /برگر گوساله / فیله مرغ سوخاری / هاتداگ پنیر / پنیر میکس / گودا / چدار /قارچ )
ویژه کاردو ( خیلی بزرگ)
ژامبون تنوری/برگر گوساله/فیله مرغ سوخاری/هاتداگ پنیر/پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ )
دودی (متوسط)
فراسکو(متوسط)
ژامبون تنوری/چیکن برگر/هاتداگ/پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ
فرودا(متوسط)
ژامبون تنوری/سوسیس چوریتسو برگر/پپرونی/پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ
فریسکو (بزرگ)
فرانتینو (متوسط)
ژامبون تنوری/برگر گوساله/هاتداگ/پنیر میکس/چدار/قارچ
فرانچسکو (متوسط)
ژامبون تنوری برگر گوساله/هات داگ پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ
فرودا (بزرگ)
ژامبون تنوری/سوسیس چوریتسو برگر/پپرونی/پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ
فرودا(خیلی بزرگ)
ژامبون تنوری/سوسیس چوریتسو پپرونی/پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ
مکنزی( متوسط)
مکنزی( بزرگ)
ژامبون تنوری/رست بیف/پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ
مکنزی( خیلی بزرگ)
ژامبون تنوری/رست بیف/پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ
شیکاگو (متوسط)
ژامبون تنوری/برگرگوساله/فیله مرغ سوخاری/هات داگ/پنیر/گودا/چدار/قارچ
شیکاگو (بزرگ)
ژامبون تنوری/برگرگوساله/فیله مرغ سوخاری/هات داگ/پنیر/گودا/چدار/قارچ
شیکاگو (خیلی بزرگ)
ژامبون تنوری/برگرگوساله/فیله مرغ سوخاری/هات داگ/پنیر/گودا/چدار/قارچ
ویژه کاردو (متوسط)
ژامبون تنوری/برگرگوساله/فیله مرغ سوخاری/هات داگ/پنیر/گودا/چدار/قارچ

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مخصوص ایتالیایی
ژامبون گوشت ومرغ /هات داگ پنیر/چیکو/پپرونی/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/فلفل دلمه/کنجد/سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی
پپرونی/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/زیتون/کنجد/سس مخصوص
پیتزا فراید چیکن ایتالیایی
اسلایس مرغ سوخاری/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/فلفل دلمه/کنجد/سس مخصوص
پیتزا دیابلو ایتالیایی
برگر گوشت/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/زیتون/کنجد/سس مخصوص
پیتزا چیکن رست بیف ایتالیایی
رست بیف/اسلایس مرغ سوخاری/قارچ/پنیر پیتزا /چدار/زیتون /کنجد/ سس مخصوص
پیتزا رست بیف ایتالیایی
رست بیف/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/زیتون/کنجد/سس مخصوص
نان سیر ایتالیایی
پیتزا شکاری ایتالیایی
رست بیف/چوریتسو/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/ زیتون/کنجد/سس مخصوص

برگر

چیکن برگر (تریپل برگر)
رویال چوریتسو برگر (دوبل برگر)
برگر گوساله/ سوسیس حلزونی/ژامبون تنوری/پنیر میکس/گودا/قارچ/کاهو/گوجه/ خیارشور
منزو(تک)
منزو (دوبل)
همبرگر کلاسیک (تک برگر)
(برگر گوساله/کاهو/گوجه/خیارشور/نان روگن )
همبرگر کلاسیک (دوبل برگر)
(برگر گوساله/کاهو/گوجه/خیارشور/نان روگن )
چیزبرگر (تک برگر)
(برگر گوساله/گودا/چدار/کاهو/گوجه/خیارشور/نان روگن )
چیزبرگر(دوبل برگر)
(برگر گوساله/گودا/چدار/کاهو/گوجه/خیارشور/نان روگن )
چیکن برگر (تک برگر)
(برگر مرغ وبوقلمون/کاهو/گوجه/خیارشور )
چیکن برگر (دوبل برگر)
(برگر مرغ و بوقلمون/کاهو/گوجه/خیارشور )
چیکن چیز (تک برگر)
(برگر مرغ و بوقلمون/پنیر میکس/گودا/قارچ/کاهو/گوجه/خیارشور)
چیکن چیز (دوبل برگر )
(برگر مرغ و بوقلمون/پنیر میکس/گودا/قارچ/کاهو/گوجه/خیارشور)
رویال چیکن (تک برگر)
(برگر مرغ و بوقلمون/ژامبون تنوری/پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ/کاهو/گوجه/خیارشور )
رویال چیکن (دوبل برگر)
(برگر مرغ و بوقلمون/ژامبون تنوری/پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ/کاهو/گوجه/خیارشور )
دیابلو (تک برگر)
(برگر گوساله/پنیر میکس/گودا/قارچ/کاهو/گوجه/خیارشور )
دیابلو (دوبل برگر )
(برگر گوساله/پنیر میکس/گودا/قارچ/کاهو/گوجه/خیارشور )
رویال برگر (تک برگر )
(برگر گوساله/ژامبون تنوری/پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ/کاهو/گوجه/خیارشور)
رویال برگر ( دوبل برگر )
(برگر گوساله/ژامبون تنوری/پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ/کاهو/گوجه/خیارشور)
اسپشیال برگر(دوبل برگر)
(برگر گوساله/برگر مرغ و بوقلمون/پنیر میکس/گودا/چدار/قارچ/کاهو/گوجه/خیارشور )
فرانتینو برگر (تک برگر)
(برگر گوساله/فیله مرغ سوخاری/پنیر میکس/گودا/قارچ/کاهو/گوجه/خیارشور)
فرانتینو برگر (دوبل برگر )
(برگر گوساله/فیله مرغ سوخاری/پنیر میکس/گودا/قارچ/کاهو/گوجه/خیارشور)
چوریتسو برگر (تک برگر)
(برگر گوساله وسوسیس حلزونی/پنیر میکس/گودا/قارچ/کاهو/گوجه/خیارشور )
چوریتسو برگر (دوبل برگر)
(برگر گوساله/سوسیس حلزونی/پنیر میکس/گودا/قارچ/کاهو/گوجه/خیارشور )
رویال چوریتسو برگر (تک برگر)
برگر گوساله/سوسیس حلزونی /ژامبون تنوری/پنیر میکس/ گودا /قارچ /کاهو / گوجه/ خیارشور
همبرگر کلاسیک (تریپل برگر )
(برگر گوساله/کاهو/گوجه/خیارشور/نان روگن)
چیزبرگر (تریپل برگر)
(برگر گوساله/گودا/چدار/کاهو/گوجه/خیارشور/نان روگن )
چیکن چیز (تریپل برگر )
(برگر مرغ و بوقلمون/پنیر میکس/گودا/قارچ/کاهو/گوجه/خیارشور)
دیابلو (تریپل برگر )
(برگر گوساله/پنیر میکس/گودا/قارچ/کاهو/گوجه/خیارشور )

هات داگ

هات داگ (دوبل هات داگ)
هاتداگ/کاهو/گوجه/خیارشور
ساندویچ رست بیف
رست بیف 150/قارچ/ پنیر پیتزا/ پنیر گودا/ خیارشور / گوجه
ساندویچ مرغ سوخاری
200 گرم فیله مرغ سوخاری /قارچ/ پنیر گودا / خیارشئر / گوجه
هات داگ
هات داگ مجاری
هات داگ پنیر
هاتداگ پنیری/کاهو/گوجه/خیارشور
هاتداگ پنیری (دوبل هاتداگ)
هاتداگ پنیری/کاهو/گوجه/خیارشور
هات داگ+قارچ و پنیر
هاتداگ پنیری/کاهو/گوجه/خیارشور/ قارچ/ پنیر
دوبل هات داگ+قارچ وپنیر

سیب زمینی

سیب زمینی خلال
سیب زمینی مخصوص
سیب زمینی/ هات داگ/قارچ/پنیر گودا
سیب ویژه
سیب زمینی /گوشت برگری /قارچ /پنیر گودا
سیب زمینی ویژه سوخاری
سیب زمینی/فیله مرغ سوخاری/قارچ/ پنیر گودا
سیب کاردو
سیب زمینی/فیله مرغ سوخاری/هاتداگ پنیر/قارچ/پنیر گودا
سیب زمینی چیپسی
رست بیف فرایز

غذا فرنگی

سالاد سزار گریل
پنه چیکن الفردو
چیپس پنیر 1 نفره
چیپس و پنیر پیتزا - قارچ - زیتون - سس مخصوص
چیپس پنیر 2 نفره
چیپس و پنیر پیتزا - سس مخصوص - قارچ - زیتون
چیکن استیک

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا
دلستر قوطی
نوشابه قوطی فانتا
نوشابه قوطی اسپرایت
نوشابه قوطی پپسی
دوغ قوطی
موهیتو
لیموناد
آب پرتقال

سرویس اضافه

برگر گوشت اضافه
برگر چیکن اضافه
پنیر ورقه ای
یک عدد
هات داگ اضافه
یک عدد
هات داگ پنیر اضافه
نان اضافه
فیله سوخاری اضافه
رست بیف اضافه
چوریتسو اضافه
کوکتل چیکو اضافه
ژامبون اضافه
سس قرمز
قارچ اضافه
پنیر اضافه
دیپ سس

پیتزا امریکایی

پیتزا مخصوص کاردو یک نفره
ژامبون گوشت ومرغ /هات داگ پنیر/چیکو/پپرونی/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/فلفل دلمه/کنجد/سس مخصوص
پیتزا مخصوص کاردو خانواده
ژامبون گوشت ومرغ /هات داگ پنیر/چیکو/پپرونی/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/فلفل دلمه/کنجد/سس مخصوص
پیتزا پپرونی یک نفره
پپرونی/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/زیتون/کنجد/سس مخصوص
پیتزا پپرونی دونفره
پپرونی/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/زیتون/کنجد/سس مخصوص
پیتزا فراید چیکن یک نفره
اسلایس مرغ سوخاری/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/فلفل دلمه/کنجد/سس مخصوص
پیتزا فراید چیکن خانواده
اسلایس مرغ سوخاری/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/فلفل دلمه/کنجد/سس مخصوص
پیتزا دیابلو یک نفره
برگر گوشت/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/زیتون/کنجد/سس مخصوص
پیتزا دیابلو خانواده
برگر گوشت/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/زیتون/کنجد/سس مخصوص
پیتزا چیکن رست بیف یک نفره
رست بیف/اسلایس مرغ سوخاری/قارچ/پنیر پیتزا /چدار/زیتون /کنجد/ سس مخصوص
پیتزا چیکن رست بیف خانواده
رست بیف/اسلایس مرغ سوخاری/قارچ/پنیر پیتزا /چدار/زیتون /کنجد/ سس مخصوص
پیتزا رست بیف یک نفره
رست بیف/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/زیتون/کنجد/سس مخصوص
پیتزا رست بیف خانواده
رست بیف/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/زیتون/کنجد/سس مخصوص
پیتزا شکاری یک نفره
رست بیف/چوریتسو/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/ زیتون/کنجد/سس مخصوص
پیتزا شکاری خانواده
رست بیف/چوریتسو/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/ زیتون/کنجد/سس مخصوص
نان سیر
پنیر پیتزا/کنجد/سس سیر
پیتزا مخصوص کاردو دو نفره
ژامبون گوشت ومرغ /هات داگ پنیر/چیکو/پپرونی/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/فلفل دلمه/کنجد/سس مخصوص
پیتزا پپرونی خانواده
پپرونی/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/زیتون/کنجد/سس مخصوص
پیتزا فراید چیکن دو نفره
اسلایس مرغ سوخاری/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/فلفل دلمه/کنجد/سس مخصوص
پیتزا دیابلو دو نفره
برگر گوشت/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/زیتون/کنجد/سس مخصوص
پیتزا چیکن رست بیف دو نفره
رست بیف/اسلایس مرغ سوخاری/قارچ/پنیر پیتزا /چدار/زیتون /کنجد/ سس مخصوص
پیتزا رست بیف دونفره
رست بیف/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/زیتون/کنجد/سس مخصوص
پیتزا شکاری دو نفره
رست بیف/چوریتسو/قارچ/پنیر پیتزا/چدار/ زیتون/کنجد/سس مخصوص
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 شماره دوم پشتیبانی کرمان :‌ 0935 543 1221 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0912 884 4262