فست فود پارسین
فست فود
17 نظر
4.1
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
چهار راه ابوحامد
موقتا تعطیل
0 دقیقه

ساندویچ های کلاسیک

همبرگر معمولی
همبرگر 30 درصد/مخلفات/ دونانه
همبرگر مخصوص
همبرگر 60درصد ممتاز/مخلفات دونان
سوسیس کوکتل
120گرم کوکتل گوشت/مخلفات دونان
هات داگ ممتاز
200 گرم هات داگ/مخلفات دونان
هات داگ ممتاز با پنیر
200 گرم هات داگ /پنیر ترکیبی/مخلفات دونان
بلغاری
200 گرم بلغاری ممتاز/مخلفات دونان
بلغاری با پنیر
200 گرم بلغاری ممتاز/پنیرترکیبی/مخلفات دونان
ساندویچ ژامبون
ژامبون 90 درصد/سس مخصوص/مخلفات دونان
ساندویچ ژامبون با پنیر
ژامبون 90 درصد/سس مخصوص/پنیر ترکیبی/مخلفات دونان
کوکتل مرغ
سوسیس کوکتل مرغ (چهار پر) //مخلفات دونان
قارچ برگر
همبرگر 60درصد ممتاز/قارچ طعم دار دونان
همبرگر با فلافل ویژه
همبرگر معمولی با فلافل +قارچ و پنیر وذرت دونان
چیز برگر
همبرگر 60درصد ممتاز/پنیرترکیبی یا گودا یا چدار/مخلفات دونان
کوکتل با پنیر
120گرم کوکتل/پنیرترکیبی/مخلفات دونان
هات داگ
140 گرم هات داگ 60 درصد ممتاز/مخلفات دونان
هات داگ با پنیر
140 گرم هات داگ/پنیر ترکیبی/ذرت/مخلفات
سوسیس معمولی
سوسیس آلمانی/مخلفات
فلافل برگر با پنیر.
همبرگر معمولای با پنیر

ساندویچ های کلاسیک ویژه

همبرگر ویژه
همبرگر ممتاز/قارچ/پنیر/ذرت/مخلفات دونان
ساندویچ پیتزا (سنگین وزن)
مخلوط چند نوع کالباس/قارچ/پنیر ترکیبی/ذرت/فلفل دلمه/مخلفات دونان
کوکتل ویژه
Special cocktail
هات داگ ویژه
140 گرم هات داگ + قارچ + پنیر+مخلفات دونان
هات داگ ممتاز ویژه
200 گرم هات داگ ممتاز/قارچ طعم دار/پنیر ترکیبی/مخلفات دونان
بلغاری ویژه
200 گرم بلغاری/قارچ/پنیر/مخلفات دونان
ساندویچ ژامبون ویژه
ژامبون 90درصد+سس مخصوص+ پنیر ترکیبی+ قارچ طعم دار+مخلفات دونان
ساندویچ ژامبون تنوری (سنگین وزن)
ژامبون/پنیر پیتزا/پنیر گودا/پنیر چدار/قارچ طعم دار/مخلفات دونان

ساندویچ های دست ساز

کتلت
3 عدد کتلت/سس مخصوص/مخلفات
کتلت ویژه
3 عدد کتلت/سس مخصوص/مخلفات
فلافل
5 عدد فلافل/سس مخصوص/مخلفات دونان
فلافل با پنیر
5 عدد فلافل/سس مخصوص/پنیر ترکیبی/ذرت /مخلفات دونان
خوراک بندری (سنگین وزن)
خوراک بندری (بدون سیب زمینی )/سس مخصوص مخلفات دونان
ساندویچ فیله مرغ
3 عدد فیله مرغ/فلفل دلمه/ذرت/مخلفات دونان
ساندویچ فیله مرغ با پنیر (سنگین وزن)
3 عدد فیله سوخاری/پنیر ترکیبی/فلفل دلمه/ذرت/مخلفات دونان
همبرگر گوشت دست ساز
برگر دست ساز/سس مخصوص/مخلفات دونان
همبرگر گوشت دست ساز با پنیر (سنگین وزن)
برگر دست ساز/پنیر ترکیبی/سس مخصوص/مخلفات دونان
کتلت گوشت ویژه
3عدد کتلت/سس مخصوص/مخلفات
بندری ویژه
بندری/قارچ/پنیر/مخلفات دونان
ساندویچ فیله مرغ ویژه
3 عدد فیله مرغ/فلفل دلمه/ذرت/مخلفات دونان
فلافل ویژه
فلافل/قارچ/ پنیر/مخلفات دونان
خوراک بندری با پنیر (سنگین وزن)
خوراک بندر ی/پنیر ترکیبی/ذرت/سس مخصوص/مخلفات دونان

ساندویچ های سنگین وزن

میکس برگر گوشت دست ساز +فیله مرغ
برگر گوشت دست ساز/3عددفیله0مرغ/مخلفات
میکس برگر گوشت دست ساز +فیله مرغ با پنیر
برگرگوشت دست ساز/3عددفیله مرغ/پنیرترکیبی/ذرت/مخلفات دونان
میکس همبرگر مخصوص + هات داگ (هات برگر)با پنیر
همبرگر مخصوص/هات داگ/پنیر ترکیبی/ذرت/مخلفات دونان
میکس همبرگر مخصوص + هات داگ (هات برگر)
همبرگر مخصوص/هات داگ/مخلفات دونان
میکس همبرگر مخصوص + کوکتل (برگر کوکتل)باپنیر
همبرگرمخصوص/کوکتل/مخلفات دونان
میکس همبرگر مخصوص + کوکتل (برگر کوکتل)
همبرگرمخصوص/کوکتل/مخلفات دونان
میکس هات داگ + کوکتل (هات کوکتل) با پنیر
هات داگ/کوکتل/پنیر ترکیبی/ذرت/مخلفات دونان
میکس هات داگ + کوکتل (هات کوکتل)
هات داگ/کوکتل/مخلفات دونان
میکس همبرگر + کوکتل+آلمانی با پنیر
همبرگرمعمولی/کوکتل/سوسیس المانی/پنیر ترکیبی/ذرت/مخلفات دونان
میکس همبرگر+کوکتل+آلمانی
همبرگرمعمولی/کوکتل/سوسیس المانی/مخلفات دونان
میکس هات داگ + بلغاری (هات بلغاری)
هات داگ/بلغاری/مخلفات دونان
میکس هات داگ + بلغاری (هات بلغاری)با پنیر
هات داگ/بلغاری/پنیر ترکیبی/ذرت/مخلفات
میکس همبرگر مخصوص + بلغاری (برگر بلغاری)
همبرگر مخصوص/بلغاری/مخلفات دونان
میکس همبرگر مخصوص + بلغاری (برگر بلغاری)با پنیر
همبرگر مخصوص/بلغاری/پنیر ترکیبی/ذرت/مخلفات دونان

ساندویچ های میکس و میکس پنیر

فلاسیس (فلافل+سوسیس)
فلافل/سوسیس المانی/مخلفات
فلاسیس با پنیر(فلافل+سوسیس)
فلافل/سوسیس المانی/پنیر ترکیبی/مخلفات
میکس کوکتل با آلمانی
کوکتل/سوسیس المانی/مخلفات
میکس کوکتل با آلمانی با پنیر
کوکتل/سوسیس آلمانی/پنیرترکیبی/ذرت/مخلفات
کافل
فلافل/کالباس/مخلفات دونان
کافل با پنیر (فلافل+کالباس)
فلافل/کالباس/پنیر ترکیبی/مخلفات دونان
فلاکتل(فلافل+کوکتل)
فلافل/کوکتل/مخلفات دونان
فلاکتل با پنیر
فلافل/کوکتل/پنیر ترکیبی/ذرت/مخلفات دونان
فلابرگر(فلافل+همبرگر معمولی)
فلافل/همبرگر معمولی/مخلفات دونان
فلابرگر با پنیر(فلافل+همبر)+ پنیر
فلافل/همبرگر معمولی/پنیر ترکیبی/ذرت/مخلفات دونان
میکس همبرگر معمولی با کوکتل (همبرکوکتل)
همبرگرمعمولی/کوکتل/مخلفات دونان
میکس همبرگر معمولی با کوکتل (همبرکوکتل)با پنیر
همبرگرمعمولی/کوکتل/پنیرترکیبی/ذرت/مخلفات دونان
میکس همبرگر معمولی با بندری(همبربندری)
خوراک بندری/همبرگر معمولی/مخلفات دونان
میکس همبرگر معمولی با بندری همبربندری(با پنیر)
خوراک بندری/همبرگر معمولی/مخلفات/پنیرترکیبی/ذرت دونان
میکس فلافل با بندری(فلافل بندری)
خوراک بندری/فلافل/مخلفات دونان
میکس فلافل با بندری (فلافل بندری با پنیر)
خوراک بندری/فلافل/پنیرترکیبی/ذرت/مخلفات دونان

ساندویچ های فوق سنگین وزن

فلاسیس ویژه (فلافل+سوسیس)
فلافل/سوسیس آلمانی/پنیرترکیبی/مخلفات
میکس کوکتل با آلمانی(کوکتل آلمانی) ویژه
کوکتل/سوسیس آلمانی/پنیرترکیبی/ذرت/مخلفات
کافل ویژه (فلافل + کالباس)
فلافل/کالباس/پنیر ترکیبی/مخلفات دونان
فلاکتل ویژه (فلافل+کوکتل)
فلافل/کوکتل/پنیرترکیبی/ذرت/مخلفات دونان
فلابرگر ویژه (فلافل+ همبرگر معمولی )
فلافل/همبرگرمعمولی/پنیرترکیبی/ذرت/مخلفات دونان
میکس همبرگر معمولی با کوکتل (همبرکوکتل) ویژه
همبرگر معمولی/کوکتل/پنیر ترکیبی/ذرت/مخلفات دونان
میکس همبرگر معمولی با بندری(همبربندری) ویژه
خوراک بندری/همبرگر معمولی/ پنیرترکیبی/ذرت/مخلفات دونان
میکس فلافل با بندری(فلافل بندری) ویژه
خوراک بندری/فلافل/پنیرترکیبی/ذرت/مخلفات دونان
میکس همبرگر + کوکتل + آلمانی ویژه
همبرگر معمولی/کوکتل/آلمانی/پنیرترکیبی/ذرت/مخلفات دونان
میکس هات داگ + کوکتل(هات کوکتل) ویژه
هات داگ/کوکتل/پنیرترکیبی/ذرت/مخلفات دونان
میکس همبرگر مخصوص + کوکتل(برگرکوکتل) ویژه
همبرگرمعمولی/کوکتل/پنیرترکیبی/ذرت/مخلفات دونان
میکس همبرگر مخصوص + هات داگ(هات برگر) ویژه
همبرگر مخصوص/هات داگ/پنیرترکیبی/ذرت/مخلفات دونان
میکس هات داگ+بلغاری (هات بلغاری) ویژه
هات داگ/بلغاری/پنیرترکیبی/ذرت/مخلفات دونان
میکس همبرگر مخصوص + بلغاری(برگر بلغاری) ویژه
همبرگر مخصوص/بلغاری/پنیرترکیبی/ذرت/مخلفات دونان
میکس همبرگر معمولی با بندری همبربندری ویژه
خوراک بندری/همبرگر معمولی/مخلفات/پنیرترکیبی/ذرت/مخلفات
میکس فلافل با بندری فلافل بندری ویژه
خوراک بندری/فلافل/پنیرترکیبی/ذرت/مخلفات
میکس همبرگر با کوکتل با آلمانی ویژه
همبرگر معمولی/کوکتل/آلمانی/پنیرترکیبی/ذرت/مخلفات
میکس هات داگ با کوکتل(هات کوکتل) ویژه
هات داگ/کوکتل/پنیرترکیبی/ذرت/مخلفات
میکس همبرگر مخصوص با کوکتل(برگرکوکتل) ویژه
همبرگر مخصوص/کوکتل/مخلفات
میکس برگر گوشت دست ساز + فیله مرغ با ویژه
برگرگوشت دست ساز/فیله مرغ/پنیرترکیبی/ذرت/مخلفات

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی ویژه تنوری
سیب زمینی سرخ شده/مخلوط کالباس/پنیرپیتزا/ذرت/فلفل دلمه

سرویس اضافه

سس اضافه
پنیر اضافه
قارچ اضافه
نان اضافه
قارچ و پنیر اضافه

نوشیدنی

دوغ گازدار شیشه
نوشابه پپسی خانواده
نوشابه میراندا خانواده
نوشابه لیموناد خانواده
دلستر خانواده
نوشابه پپسی کوچک
نوشابه میراندا کوچک
نوشابه سون up
نوشابه قوطی
دلستر قوطی
نوشابه لیموناد شیشه
نوشابه قوطی فانتا
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 شماره دوم پشتیبانی کرمان :‌ 0935 543 1221 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0912 884 4262