فراورده های گوشتی پروزند
علاقه مندی ها
اشتراک گذاری
خیابان جهاد
موقتا تعطیل
30 دقیقه

سوسیس و کالباس و فراورده های گوشتی

كوكتل ٩٥٪؜ گوشت ميكايليان
هات داگ ٨٠٪؜ گوشت ميكايليان(۲۵۰ گرم)
آلماني ٤٠٪؜ مرغ ميكايليان
هات داگ 70؜ % دمس
كوكتل پنير و قارچ بشارت
هات داگ پنيري شام شام
استيك بوقلمون
استيك گوشت
انجوي گوشت سوليكو
بسته بندی
چوريزو سوليكو
بسته بندی
كراكف پنير شام شام
چيكو ٥٥٪؜ مرغ پنيري سوليكو
ژامبون گوشت ميكايليان(۲۵۰ گرم)
سينه مرغ رولتي
ژامبون ٩٠٪؜ گوشت دودي ميكايليان(۲۵۰ گرم)
كالباس ليونر ٧٠٪؜ گوشت (۲۵۰ گرم)
قارچ و مرغ دمس ٦٠٪؜(۲۵۰ گرم)
هات داگ ۶۰٪ گوشت سولیکو
بلو انجوی بسته ای
بسته ای
بیکن تنوری بسته ای
کالباس سوجوک بسته ای
بسته بندی
كالباس خشك دمس ٦٠٪؜ گوشت
سالامي دمس (۲۵۰ گرم)
چوریزو بسته ای
بسته بندی
كوكتل بلغاري ٧٠٪؜ ميكايليان
قارچ و مرغ دمس ۷۰٪ (۲۵۰ گرم)
كراكف دمس
سينه بوقلمون ٨٠٠ گرمي
آلماني مرغ ميكايليان(۲۵۰ گرم)
كراكف ميكايليان
بلغاري ٧٠٪؜ ميكايليان(۲۵۰ گرم)
كوكتل گوشت ٨٠٪؜ ميكايليان(۲۵۰ گرم)
كوكتل گوشت ٩٥٪؜ ميكايليان
قارچ و مرغ ميكايليان(۲۵۰ گرم)
ژامبون مرغ ميكايليان(۲۵۰ گرم)
كالباس ليونر خانواده شام شام
كوكتل ٥٥٪؜ گوشت دمس (۲۵۰ گرم)
كوكتل ٧٠٪؜ گوشت دمس(۲۵۰ گرم)
كوكتل پنیری ٥٥٪؜ گوشت دمس(۲۵۰ گرم)
كوكتل ٦٠٪؜ دودي مخلوط دمس(۲۵۰ گرم)
كوكتل ٥٥٪؜ مرغ دمس (۲۵۰ گرم)
كوكتل ٨٠٪؜ گوشت ميكايليان
قارچ و مرغ الكا (۲۵۰ گرم)
كالباس خانواده مرغ و قارچ شام شام
كالباس خانوده خشك دمس
كالباس خانواده ليونر دمس
كوكتل پنيري ميكايليان ٦٠٪؜ مخلوط
استيك بوقلمون كيلويي
ژامبون ٩٠٪؜ مرغ سوليكو (۲۵۰ گرم)
پپروني دمس ٨٠٪؜ گوشت (۲۵۰ گرم)
ژامبون ٩٠٪؜ مرغ دودي تانيس
ژامبون مرغ دودي ميكايليان
كوكتل انگشتي سوليكو
نیم کیلویی
كوكتل پنيري میکایلیان ٦٠٪؜
ژامبون مرغ تانيس
ژامبون گوشت تانيس
كرات تانيس مخلوط گوشت و مرغ
پپروني مخلوط گوشت و مرغ ٨٠٪؜ تانيس
مخلوط گوشت و مرغ ٦٠٪؜ تانيس
ژامبون مرغ ميكايليان 90%
ژامبون گوشت ميكايليان90%
ژامبون ٨٠٪؜ تانيس

غذای نیمه آماده

همبرگر ٣٠٪؜ شام شام
هر بسته 5 عددی
مرغ برگر ٧٠٪؜ ب آ
بيفتك ٩٠٪؜ گوشت
فلافل ١٠٠٠ گرمي ب آ
ناگت ٧٠٪؜ مرغ ٤٥٠ گرمي ب آ
ناگت ٧٠٪؜ مرغ ٩٥٠ گرمي ب آ
فيله مرغ سوخاري ٤٠٠ گرمي پمينا كاله
كوردن بلو ٤٥٠ گرمي پمينا كاله
ميگو سوخاري ٣٠٠ گرمي پمينا كاله
كراكت مرغ و پنير ٣٩٠ گرمي پمينا كاله
فلافل پنيري ٣٣٠ گرمي پمينا كاله
330 گرمی
ناگت ٣٠٠ گرمي پمينا كاله
300 گرمی
همبرگر ممتاز ٦٠٪؜ شام شام
هربسته ٥ عددي
پنير پيتزا گرانا سپاس ٢٠٠٠ گرمي
پنير ورقه اي پارمسان ١٠ عددي
پنير ورقه اي پستو ١٠ عددي
پنير ورقه اي گودا ١٠ عددي
پنير كم چرب كم نمك موزارلا داليا ٢٥٠ گرمي
پنير كرافت ٩٥٩٥ ١٠٠٠ گرمي
پنير چدار ٩٥٩٥ ١٠٠٠ گرمي
پنير پيتزا ٩٥٩٥ ٢٠٠٠ گرمي
پنير پيتزا كاله ٢٠٠٠ گرمي
فيله مرغ سوخاري ٢٠٠٠ گرمي شام شام
شنيتسل مرغ ٧٠٪؜ ٢٠٠٠ گرمي شام شام
ناگت مرغ ٧٠٪؜ ٢٠٠٠ گرمي شام شام
پنير كم چرب موزارلا
250گرمی
همبرگر ٦٠٪؜ گوشت ٥ عددي مام
پنير موزارلا ٢٥٠ گرمي داليا
250گرمی
پنير ورقه اي چدار
10عدد
پنير ورقه اي گودا
١٤ عددي
پنير ورقه اي موزارلا
فلافل ١٠٠٠ گرمي بشارت
بسته بندی
فلافل ٩٠٠ گرمي پوژن
فلافل ٤٥٠ گرمي شام شام
بسته بندی
زغالي برگر ٩٠٪؜ گوشت
هر بسته ٤ عددي
تاپ برگر ٩٠٪؜ شام شام
هر بسته 4 عددی
پنیر پیتزا انتیکا
پنير پيتزا مطهر ٢٠٠٠ گرمي
برگشت به بالا
درباره زودکس
ارتباط با زودکس
پیگیری سفارشات : 034 9101 4400 شماره دوم پشتیبانی کرمان :‌ 0935 543 1221 رسیدگی به شکایات و پیشنهادات : 0912 884 4262