سوپرمارکت

کباب

پیتزا

خانه و آشپزخانه

بهداشت خانه

فروشگاه زنجیره ای وال مارکت

میانگین زمان آماده سازی : دقیقه
5
٪11

ماندا مارکت (شعبه الغدیر)

میانگین زمان آماده سازی : دقیقه
4.7

ماندا مارکت (شعبه پرستار)

میانگین زمان آماده سازی : دقیقه
4.3
٪11

محصولات طبیعی ماندا ( فیروزه)

میانگین زمان آماده سازی : دقیقه
0